exhibitions

Cui Jie

The New Normal : China, Art, and 2017 | Ullens Center for Contemporary Art
Chen Chenchen | Cui Jie | Gao Lei | Guo Xi | Lawrence Lek | Li Jingxiong | Li Qi | Liang Ban| Liao Fei | Amy Lien & Enzo Camacho | Liu Yefu | Ma Jianfeng | Ma Haijiao | Sophia Al-Maria | Miao Ying | Max Hooper Schneider | Shen Xin| Wu Tsang | Wang Guangxu | Lantian Xie | Yao Qingmei | Zhang Ruyi | Zhu Changquan

19 March - 9 July 2017

Cui Jie The New Normal : China, Art, and 2017
Installation view
2017

Cui Jie The New Normal : China, Art, and 2017
Installation view
2017

Cui Jie Hangzhou Honglou Hotel, Dalian Telecom Hub Building #2, Ground Invading Figure #40
Installation view
2017

Cui Jie Ground Invading Figure #40, Friendship Building, Shanghai Education Television Station, Ground Invading Figure #41
Installation view
2017

Cui Jie The New Normal : China, Art, and 2017
Installation view
2017

Cui Jie The New Normal : China, Art, and 2017
Installation view
2017

Cui Jie Friendship Building
Installation detail
2017

© 2006-2019 mother’s tankstation limited